18 de fevereiro de 2009

Bote you!!

É incrível que en apenas 32 anos cargáranse a ilusión. Eses son os anos que pasaron dende que recuperamos un dereito no que xa non creo, un dereito que está ferido de morte pola gangrena da fraude, por que como se lle pode chamar se non ao feito de que na España non fose necesario presentar un documento identificativo para votar nos consulados? E como se pode explicar o balbordo e as protestas trala decisión da Xunta Electoral? Porque este ano a Xunta Electoral sacou unha orde pola cal de agora en diante os "españois residentes no exterior" teñen a obrigación de identificarse (co Documento Nacional de Identidade ou o Pasaporte) cando voten nas eleccións, porque ata agora non se lles pedía ningunha identificación á hora de votar, nada escandaloso se o comparamos co feito de que as votacións podían realizarse en lugares tan "adecuados" como unha farmacia.

Pois ben, o problema é que o PSOE non está de acordo.
Moitas desas persoas carecen de DNI e/ou de pasaporte porque son documentos españois. Moitas desas persoas son fillos ou netos de emigrantes que nin sequera pisaron nunca o país. En España é obrigatorio o seu uso e posesión polos cidadáns españois, daquela... pode un "non español" decidir por nós quen nos vai a gobernar por moi fillo ou neto de españois que sexa? Seria lexítimo un goberno saído dunhas eleccións nas cales unha porcentaxe de persoas non residentes en España, sen nacionalidade española, sen documentación española, sen votar en urna, puidese decidir un ou varios escanos decisivos para formar goberno? Estámonos volvendo todos un pouco tolos neste país?

Nunha democracia representativa vótase en Urna co documento que acredite que un é cidadán para facelo, o resto queda fóra da democracia chámeselle como se lle chame.

Pero o poder ten os dedos moi longos e garantirase o voto por un "procedemento express".
Fotografía tomada do Xornal de Galicia hai días.


A semana pasada constituíuse a plataforma "Se resides, decides" que pide a reforma da Lei Orgánica de Rexime Electoral Xeral (LOREG, 5/1985) que regula o dereito ao voto e o seu exercicio. A plataforma defende que o voto sexa un dereito de residencia e non de "sangue".

É incrível que en apenas 32 anos xa non quereramos votalos, se non máis ben botalos! pero no a un en concreto se non máis ben a todos.

Xa hai uns anos que non voto, eu boto. E desta vez voltarei botar :(


--------------------------------- CASTELLANO ---------------------------


Es increíble que en apenas 32 años se cargaran la ilusión. Esos son los años que han pasado desde que recuperamos un derecho en el que ya no creo, un derecho que está herido de muerte por la gangrena del fraude, ¿por que cómo se le puede llamar si no al hecho de que en España no fuera necesario presentar un documento identificativo para votar en los consulados? ¿Y cómo se puede explicar el revuelo y las protestas tras la decisión de la Junta Electoral?

Este año la Junta Electoral ha sacado una orden por la cual de ahora en adelante los emigrantes tienen la obligación de identificarse (con el Documento Nacional de Identidad o el Pasaporte) cuando voten en las elecciones, porque hasta ahora no se pedía ninguna identificación a la hora de votar, nada escandaloso si lo comparamos con el hecho de que las votaciones podían realizarse en lugares tan "adecuados" como una farmacia.

Pues bien, el problema es que el PSOE no está de acuerdo.
Muchas de esas personas carecen de DNI y/o de pasaporte porque son documentos españoles. Muchas de esas personas son hijos o nietos de emigrantes que ni siquiera han pisado nunca el país.
En España es obligatorio su uso y posesión por los ciudadanos españoles, entonces... ¿puede un "no español" decidir por nosotros quien nos va a gobernar por muy hijo o nieto de españoles que sea? ¿Seria legítimo un gobierno salido de unas elecciones en las cuales un porcentage de personas no residentes en España, sin nacionalidad española, sin documentación española, sin votar en urna, pudiera decidir uno o varios escaños decisivos para formar gobierno? ¿Nos estamos volviendo todos un poco locos en este país?

En una democracia representativa se vota en Urna con el documento que acredite que uno es ciudadano para hacerlo, el resto queda fuera de la democracia se le llame como se le llame.

Pero el poder tiene los dedos muy largos y se garantizará el voto por un "procedimiento express".

La semana pasada se constituyó la plataforma "Se resides, decides" que pide la reforma de la Ley Orgánica de Regimen Electoral General (LOREG, 5/1985) que regula el derecho al voto y su ejercicio. Defiende que el voto sea un derecho de residencia y no de "sangre".Es increíble que en apenas 32 años ya no querramos votarlos, si no más bien botarlos pero no a uno en concreto si no más bien a todos.

Ya hace unos años que no voto, yo boto. Y esta vez volveré a botar :(